Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden klikkie BV


1. Toepasselijkheid


1.1 Alleen deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de klant aangaat met klikkie B.V. (hierna “klikkie”). Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Klant slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door klikkie uitdrukkelijk zijn aanvaard.

2. Totstandkoming overeenkomst


2.1 Contracteren met klikkie geschiedt uitsluitend op afstand.

2.2 Tussen klikkie en klant komt een overeenkomst, al dan niet zijnde een abonnement, tot stand via de website op het moment dat de klant een bestelling plaatst, of kenbaar maakt een aanbieding van klikkie te accepteren middels het volledig en correct invullen van het door klikkie beschikbaar gemaakte formulier.

2.3 Indien klant een couponcode heeft ontvangen als cadeau of vanuit een gerichte actie vanuit klikkie en zich hierbij aanmeldt op voor een abonnement op de website van klikkie, het beschikbare formulier invult en een 2 cent betaling doet, dan is klant een abonnement aangegaan bij klikkie.

2.4 Klikkie behoudt het recht om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een bestaande klant met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en klikkie.

2.5 Om voor een abonnement in aanmerking te komen moet een klant woonachtig zijn of een postadres hebben binnen de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk.

3. Inhoud abonnementsservice


3.1 Door het aangaan van een abonnement bij klikkie ontvangt een klant elke maand een voucher die omgezet kan worden in producten zoals, maar niet uitsluitend: afgedrukte foto’s, (digitale) fotoalbums en digitale goederen zoals opslag of ontwerpen. Deze vouchers zijn geldig tot 18 maanden na uitgave.

3.2 Klikkie biedt een e-mail service aan waarbij de klant bij het verstrijken van de klikkie maand een herinnering ontvangt om de foto’s te uploaden, indien de volledige set van foto’s nog niet zijn geüpload en bevestigd door de klant.

3.3 Zodra klant akkoord gaat met de algemene voorwaarden van klikkie, is klikkie gerechtigd deze herinneringsservice uit te oefenen. Indien klant deze e-mails niet wilt ontvangen kan hij/zij contact opnemen met klantenservice via hallo@klikkie.nl. Separate toestemming zal worden gevraagd voor het versturen van e-mails die een promotioneel doeleinde dienen.

3.4 Als onderdeel van de service worden de foto’s, ontwerpen en teksten bewaard zodat alle momenten getoond worden in de applicatie.

4. Verplichtingen klant

4.1 Bij het aangaan van een overeenkomst is klant verplicht om zijn of haar persoonsgegevens correct en naar waarheid op te geven aan klikkie. Klant dient de opgegeven persoonsgegevens te controleren alvorens het aangaan van de overeenkomst te bevestigen.

4.2 Klant dient zorgvuldig om te gaan met de inloggegevens die klant aan klikkie verstrekt om toegang te kunnen verkrijgen tot (een account op) de website. De inloggegevens zijn niet overdraagbaar. Klant is jegens een ieder verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten over de inloggegevens en zal de inloggegevens op een veilige plaats bewaren.

5. Prijs


5.1 De prijzen zoals vermeld op de website van klikkie zijn belast met 0% BTW.
Met het abonnement koopt klant elke maand een voucher die ingewisseld kan worden voor foto’s, cadeaubon of digitaal fotoalbum. De BTW tarieven zijn afhankelijk van het gekozen product.

5.2 Op de website van klikkie zijn de prijzen inclusief de verzendkosten. Voor het fotoalbum wordt alleen verzendkosten gerekend bij de aankoop in de applicatie.

5.3 Klant is de prijs verschuldigd van het gekozen voucher dat zij op de website van klikkie heeft geselecteerd.

5.4 Klikkie behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar aangeboden abonnement tijdens de looptijd van het abonnement te wijzigen. Klikkie zal klant, indien die te maken krijgt met een prijswijziging gedurende hun contractsduur 15 dagen van tevoren informeren over de wijziging van de prijs via de mail.

5.5 Klant zal bij een wijziging die resulteert in een prijsverhoging gerechtigd zijn om de overeenkomst binnen 14 dagen op te zeggen na aanvang van de nieuwe klikkie maand van die klant, tenzij klant in die nieuwe klikkie maand al nieuwe foto’s heeft ingestuurd naar de drukker.

5.6 Klikkie houdt zich het recht voor om haar abonnement pakketten en daarbij behorende prijzen gedurende het jaar aan te passen. Klanten met een maandabonnement kunnen na het einde van hun klikkie maand dit nieuwe abonnements pakket afnemen. Klanten met een lopend abonnement kunnen het nieuwe abonnementspakket afnemen na het aflopen van hun eigen contract.

6. Betaling


6.1 Voor de betaling kan klant uitsluitend gebruik maken van de door klikkie aangeboden betalingsmogelijkheden.

6.2 Bij het gebruik van een betalingslink die door klikkie voor automatische incasso wordt toegestuurd aan Klant, geeft Klant klikkie toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.

6.3 Betaling vindt plaats direct nadat koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.

6.4 Bij niet-tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt klant bij het inloggen in het profiel nogmaals gevraagd om af te rekenen. Toegang tot de uploadpagina wordt geblokkeerd totdat aan de betaling is voldaan.

6.5 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is klikkie gerechtigd de service eenzijdig te beëindigen met onmiddellijke ingang, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op klant te verhalen.

6.6 Indien klant herhaaldelijk de incasso betaling heeft geblokkeerd is klikkie gerechtigd om deze klant te verwijderen en toekomstige toegang tot de service te blokkeren.

6.7 Facturen en betalingsherinneringen worden door klikkie uitsluitend elektronisch aangeboden. Facturen kunnen worden aangevraagd bij klantenservice door een email te sturen naar hallo@klikkie.nl.

7. Aanbiedingen en kortingscodes


7.1 Kortingscodes zijn geldig tot zolang is aangegeven in de actievoorwaarden bijgaand bij de kortingscode.

7.2 Het is bestaande klanten niet toegestaan om actiecodes die zijn uitgegeven voor het werven van nieuwe leden in te voeren om zelf een korting te bemachtigen op de volgende maand klikkie. Klikkie is gemachtigd om dergelijke maand(en) in te vorderen.

7.3 De persoonlijke klikkie kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te werven uit eigen directe kring (via mond tot mond, social media en/of e-mail). De klikkie kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.

7.4 Het is onder geen beding toegestaan om de merknaam klikkie - of daaraan gerelateerde namen die doen vermoeden alsof het over het merk klikkie gaat - in een een url combinatie te zetten met als doel daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de kortingscode te verspreiden. Abonnementen die middels deze weg zijn geactiveerd zullen worden verwijderd.


7.5 Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. Klikkie behoudt zich het recht voor om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

8. Pauzeren / Beëindigen van het abonnement


8.1 Het tussentijds pauzeren of beëindigen van abonnementen is afhankelijk van het type abonnement. Voor alle 3-maanden, 4-maanden, 6-maanden en 12-maanden abonnementen is het tussentijds pauzeren of stopzetten niet mogelijk.

8.2 Het tussentijds pauzeren of beëindigen van een maandabonnement is maandelijks mogelijk, indien deze pauzering/stopzetting plaatsvindt voor het in rekening brengen van de nieuwe klikkie maand.

8.3 Na afloop van het 3-maanden, 4-maanden, 6-maanden of 12-maanden contract lopen de abonnementen stilzwijgend door in een maandabonnement, tenzij klant eerder via het profiel of bij klantenservice heeft aangeven dat hij/zij wilt dat abonnement automatisch stopt na deze 3, 6 of 12 maanden.

8.4 Indien klant claimt dat hij/zij heeft aangegeven dat het 3-, 4-, 6- of 12 maanden abonnement automatisch gestopt diende te worden na het einde van het contract, maar het niet is doorgekomen in het systeem van klikkie, dan ligt de bewijslast bij de klant om dit te bewijzen.

9. Levering


9.1 Klikkie bezorgt de afgedrukte foto’s, albums en cadeaubonnen binnen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.
9.2 Klikkie levert overige foto-gerelateerde artikelen alleen indien op de nationale website van het land waar klikkie actief is deze artikelen ook staan aangeprezen.

9.3 Klikkie is niet verplicht om foto-gerelateerde artikelen te versturen naar andere landen naast Nederland, omdat op de Nederlandse website van klikkie foto-gerelateerde producten staan aangeprezen die niet beschikbaar zijn in de overige landen.

9.4 Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het correct invullen en het up-to-date houden van de adresgegevens waar de foto’s naartoe verstuurd moeten worden. Een adreswijziging dient 1 dag voor het indienen van de bestelling te zijn doorgegeven via het profiel, de applicatie of via customer service.

9.5 Indien levering heeft plaatsgevonden op het verkeerde adres omdat klant per ongeluk het verkeerde adres heeft ingevuld of hij/zij de adresgegevens niet up-to-date heeft gehouden, dan is het klikkie toegestaan om verzendkosten in rekening te brengen voor de volgende levering van foto’s.

9.6 Klant is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de foto-gerelateerde producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, bent u in gebreke m.b.t. acceptatie.

9.7 Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, is klant ermee akkoord dat het product worden aangeboden bij buren.

9.8 Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn, behoudt klikkie het eigendom tot het aankoopbedrag volledig betaald is.

10. Levertijd


10.1 Klikkie streeft ernaar de foto’s 4 werkdagen na het indienen te bezorgen bij het door klant opgegeven adres. Voor fotoalbums is 6 werkdagen nodig voor de productie en bezorging. Dit is wel afhankelijk van het opgegeven adres. Adressen buiten Nederland kunnen meer tijd in beslag nemen. Dit is afhankelijk van de lokale post- en pakketbezorging.

10.2 Bezorging vindt alleen plaats op de door klikkie aangegeven dagen.

10.3 Indien de post aanzienlijke vertraging oploopt - wegens feestdagen of speciale gelegenheden- zal klikkie haar klanten hiervan tijdig op de hoogte stellen. Klant accepteert dat de levertijd van de post wegens deze onvoorziene omstandigheden langer duurt dan aangegeven op de website.

11. Herroepingsrecht en retourneren


11.1 Het uitgangspunt is dat bij de aankoop van producten op afstand de klant een wettelijk herroepingsrecht toekomt. Het betekent dat de klant gerechtigd is om en overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden (hierna “bedenktijd”). Hiervoor gelden belangrijke uitzonderingen.

11.2 In afwijking van artikel 11.1. is wettelijk bepaald dat klant geen herroepingsrecht toekomt bij:
  • De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.Het herroepingsrecht is dus niet van toepassing op de afgedrukte foto’s van klikkie. Zodra klant de foto’s heeft ingestuurd naar de drukker kan klant geen beroep meer doen op zijn herroepingsrecht en het maandelijkse bedrag klikkie terugvorderen. Dit is ook van toepassing voor de fotoalbums.


11.3 Het herroepingsrecht dus alleen van toepassing is in de volgende gevallen:
  • Bij de aankoop van een cadeaubon die door de ontvanger nog niet is verzilverd.
  • Bij aankoop van een jaarabonnement met fotoboek, zolang er nog geen foto’s zijn geupload en het fotoboek nog niet in gebruik is genomen.
  • Bij een klikkie maand, zolang er nog geen foto’s zijn geupload en zijn ingestuurd naar de drukker.


11.4 Als het herroepingsrecht van toepassing is, gaat de bedenktijd bij een abonnement in op:
  • De dag waarop klant een abonnement heeft aangemaakt op de website van klikkie.
  • Voor bestaande klanten; de dag waarop een periodieke betaling heeft plaatsgevonden en een nieuwe klikkie maand beschikbaar is geworden.
  • De dag waarop de eerste periodieke betaling plaatsvindt na het aflopen van het 3-maanden, 4-maanden, 6-maanden of 12-maanden abonnement.


11.5 Als het herroepingsrecht van toepassing is, gaat de bedenktijd bij een foto-gerelateerd product in op:
  • de dag waarop klant of een door klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het bestelde product heeft ontvangen.


11.6 Klant kan het herroepingsrecht uitoefenen door contact op te nemen met klantenservice via hallo@klikkie.nl

11.7 Tijdens de bedenktijd dient klant zorgvuldig om te gaan met de ontvangen foto-gerelateerde producten en bijbehorende verpakkingen. Klant zal producten slechts mogen uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij een product wenst te behouden. Indien klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal klant het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking - binnen 14 dagen na het verlopen van de bedenktijd aan klikkie retourneren conform de instructies die zijn gegeven aan de klant.

11.8 Een product waarvoor het herroepingsrecht geldt kan worden geretourneerd aan het volgende adres: Herengracht 577, 1017 CD, Amsterdam, Nederland t.a.v. klikkie B.V.

11.9 Het uitoefenen van het herroepingsrecht is voor de klant kosteloos, maar de kosten voor retournering komen volledig voor rekening van klant. De kosten die klant heeft betaald voor het product en/of (ongebruikte) abonnementsmaand zal klikkie binnen 30 dagen retourneren nadat het product geretourneerd is ontvangen / wanneer klantenservice het verzoek tot het herroepen van de ongebruikte abonnementsmaand in het systeem heeft verwerkt.

12. Gegevensbescherming


12.1 Voor de voorbereiding, uitvoering en afhandeling van de bestellingen van de klant worden persoonsgegevens verwerkt. Om de klant te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt en hoe deze gegevens worden beschermd, hanteren wij een privacybeleid.

12.2 Wij bewaren de geuploade foto’s, ontwerpen en teksten van onze klanten, zodat zij op een later tijdstip nog toegang tot hebben tot deze foto’s. De termijnen voor het bewaren van foto’s van actieve en gestopte abonnementen wordt toegelicht in het privacybeleid.

13. Inhoud foto’s


13.1 Klikkie ontvangt persoonlijke foto’s en teksten van klanten. Deze foto’s en teksten blijven eigendom van de klant. Deze algemene voorwaarden geeft klikkie geen enkel recht op dit materiaal, behalve de beperkte rechten die nodig zijn voor uitvoering van onze service.

13.2 Voor de uitvoering van onze service dient klikkie de foto’s, ontwerpen en teksten te delen met derden, zodat deze kunnen worden afgedrukt en verstuurd. Hiervoor de foto’s, ontwerpen en teksten geopend en worden ze eventueel handmatig geoptimaliseerd. Voor deze handelingen moet we jouw materiaal dus openen, bewerken en opslaan. Je machtigt ons om deze handelingen uit te voeren en die machtiging geldt ook voor de aan klikkie gelieerde ondernemingen en derden waarmee we werken. Voor verdere informatie over de omgang met je foto’s verwijzen we je naar het privacybeleid.

13.3 De klant is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de foto’s, ontwerpen en teksten. De foto’s, ontwerpen en teksten die je afdrukt mogen niet onwettig, pornografisch of aanstootgevend zijn of extreem geweld bevatten.

13.4 Klikkie is niet verantwoordelijk voor de inhoud die mensen in de services plaatsen en laten afdrukken.

14. Garantie en aansprakelijkheid


14.1 Klikkie garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door klikkie verstrekte informatie bestemd voor zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.

14.2 Klikkie garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

14.3 Indien de klant foto’s, fotoalbum of cadeaubon ontvangt die - buiten zijn/haar schuld om - beschadigd en/of natgeregend zijn, dan heeft klant het recht om een nieuw product aan te vragen. Klant kan dit doen door een e-mail te sturen naar hallo@klikkie.nl.

14.4 Het kan voorkomen dat foto’s door onze bezorgpartner - buiten de schuld om van de klant- niet op het bezorgadres aankomen. Klikkie zal uiteraard het product opnieuw versturen naar de klant als dit het geval is.

14.4 Klikkie is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan foto’s of foto-gerelateerde producten die zijn ontstaan als gevolg van het niet correct behandelen van het product.

14.5 De klant is aansprakelijk indien foto-gerelateerde producten tijdens de herroepingsperiode een beschadiging heeft opgelopen, indien de behandeling verder ging dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de werking van dat foto-gerelateerde product vast te stellen.

14.6 Klant is verantwoordelijk voor het correct invullen en up-to-date houden van zijn persoonsgegevens. Klikkie is niet verantwoordelijk voor privacyschendingen die het gevolg zijn van het incorrect of niet up-to-date houden van de adresgegevens in het profiel van het account.

14.7 Klant is verantwoordelijk voor het veilig bewaren en privé houden van de inloggegevens van het account bij klikkie. Klikkie is, tenzij grove schuld aanwezig is, niet verantwoordelijk indien het account onrechtmatig wordt gebruikt door een derde die toegang had tot de inloggegevens. Indien klant de inloggegevens is kwijtgeraakt dient hij/zij hierover contact op te nemen met klantenservice via hallo@klikkie.nl.

15. Wijzigingen


15.1 Klikkie behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen

16. Ontbinding


16.1 Indien de klant zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft klikkie de keuze om:

a. de klant de gelegenheid te geven om binnen een door klikkie gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen;

b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; klikkie behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op klant te verhalen.

17. Geschillen en toepasselijk recht


17.1 Op alle verbintenissen tussen klikkie en de klant is Nederlands recht van toepassing.

De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen klikkie en de Klant, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.

Amsterdam, oktober 2020