Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden klikkie BV

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Klant en klikkie B.V. (“klikkie”) tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Klant slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door klikkie uitdrukkelijk zijn aanvaard.

1.3 De Klant met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en klikkie.

2. Overeenkomst tussen klikkie en Klant

2.1 Tussen klikkie en Klant komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Klant een aanbieding van klikkie accepteert middels het volledig en correct invullen van het door klikkie beschikbaar gemaakte formulier.

2.2 Een onderdeel van de overeenkomst is de e-mail service van klikkie om de Klant te herinneren dat de foto’s van de huidige maand nog niet zijn geüpload. De herinneringsmails worden 7, 3, 2 en/of 1 dag(en) verstuurd voor de deadline van uploaden, mits de volledige set van foto’s nog niet zijn geüpload en bevestigd door de Klant.

3. Prijs

3.1 Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw.

3.2 Alle prijzen zijn inclusief verzendkosten.

3.3 Klikkie behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij klikkie Klant uiterlijk 30 dagen van tevoren zal informeren en Klant de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Klant enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.

3.4 Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

3.5 De persoonlijke klikkie kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te werven uit eigen directe kring (via mond tot mond, social media en/of e-mail). De klikkie kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven. Daarnaast is het in geen geval toegestaan om de merknaam klikkie en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken binnen url combinaties en daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de kortingscode te verspreiden.

3.6 Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. Klikkie behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

4. Betaling

4.1 Voor de betaling kan Klant uitsluitend gebruik maken van de door klikkie aangeboden betalingsmogelijkheden.

4.2 Bij het gebruik van een betalingslink die door klikkie voor domiciliëring wordt toegestuurd aan Klant, geeft Klant klikkie toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.

4.3 Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.

4.4 Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.

4.5 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is klikkie gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Klant te verhalen.

4.6 Facturen en betalingsherinneringen worden door klikkie uitsluitend elektronisch aangeboden. 4.7 Het door klikkie te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door Klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door klikkie te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.

5. Beëindiging contract

5.1 De Klant kan de overeenkomst te allen tijde tijdelijk onderbreken, de door klikkie aangeboden abonnementsvormen wijzigen of opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn voor de eerstvolgende bezorging. Het einde van de dag loopt af om 23:59.

6. Levering, levertijd en uitvoering

6.1 Wij bezorgen overal in Nederland en België.

6.2 Levering geschiedt op kosten van klikkie op het bij de bestelling opgegeven adres.

6.3 Klikkie is op dit moment alleen in Nederland en België beschikbaar. Het is niet verkrijgbaar in de Nederlandse Antillen.

6.4 Bezorging is alleen mogelijk op de door klikkie aangegeven dagen.

6.5 Klikkie bezorgt op het adres dat de Klant in het klantenaccount op onze website als bezorgadres heeft opgegeven. Een adreswijziging gaat in 14 dagen voor het leveren.

6.6 Klant is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door de Klant opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, dan is Klant in gebreke m.b.t. acceptatie.

6.7 Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning te plaatsen.

6.8 Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conf. alinea 4, behoudt klikkie het eigendom tot het aankoopbedrag volledig betaald is.

7. Herroeping

7.1 De kosten van retournering komen voor rekening van Klant. Indien Klant de producten reeds betaald heeft, zal klikkie de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Klant terugbetalen.

8. Gegevensbescherming

8.1 Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de Klant. Om de Klant te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacybeleid.

8.2 De geüploade foto’s worden bewaard voor de gebruiker met als doel om het nogmaals af te drukken.

9. Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Klikkie garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door klikkie verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.

9.2 Klikkie garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

10. Wijzigingen

10.1 Klikkie behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen

11. Ontbinding

11.1 Indien de Klant zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft klikkie de keuze om:

a. de Klant de gelegenheid te geven om binnen een door klikkie gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen;

b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; klikkie behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Klant te verhalen.

12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Op alle verbintenissen tussen klikkie en de Klant is Nederlands recht van toepassing. De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen klikkie en de Klant, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.

Amsterdam, 25 mei 2018